Print

Print


Bha mearachd orm nuair a thuirt mi gura he 'half brother' dh'Aodh Mac
Domhnaill, John MacDonald Guidale. Bu le Alasdair mac Ailean a's le Maire,
nighean Raonuill Cheann Loch Moideart an dithis acu siud, ach is ann
dh'Alasdair a's dh'Anna, nighean Dhonail Sleite, a rugadh Ailean, tighearna
Mhorar.
                            Jay