Print

Print


A chairdean cora,
        Tha co-obraiche agam a'lorg fhiosrachaidh mu
chairmeal/charra-meille, Lathyrus linifolius 'sa Laideann, bitter
vetch 'sa Bheurla. An urrainn dhaibh an t-ainm Gaidhlig a mineachadh?

Le deagh dhurachd, Mark


*********************************
Dr. Mark Newman
Royal Botanic Garden
20A Inverleith Row
Edinburgh EH3 5LR
Scotland, UK

Tel.    +44-131-248-2857
Fax.    +44-131-248-2901
e-mail  [log in to unmask]
http://www.rbge.org.uk/diptero