Print

Print


Tha an comhlan ciùil, Cliar, gu bhith a' seinn ann am Beul Feaisd a nochd
(agus, an ceann ùine bhig, bidh mise 'dol ann - mar a thubhairt fear
Charlabhagh!).

Anns a' chomhlan tha seo, tha feadhainn de na seinneadairean agus de na
cluicheadairean ciùil as fhearr anns a' Ghàidhlig - Màiri-Anna Nic
Ualraig, Blàr Dughlas, Art Mac Carmaig (ach chan eil iad cinnteach gum
bi esan ann), agus feadhainn eile.

Cho fad 's a tha mi tuigsinn, 's ann mar seo a bhios a' clàr-ama acu
an còrr den t-seachdainn - ACH CHAN EIL MI LÀN-CINNTEACH DHE GU h-UILE:

Dé Domhnaigh 21: Tí Chulainn, Mullach Bán, Iubhar Chinn Trágha
Dé Luain 22:   Club an Chonnartha, Baile Átha Cliath
Dé Máirt 23:   Tí Phaidí Shé, Baile an Fheiritéirigh
Dé Céadaoin 24:  ---
Déardaoin 25:   An Róisín Dubh, Gaillimh
Dé hAoine 26:   Ionad na Pìobaireachd, Glaschu

Ná caill iad!

Ciarán Ó Duibhín.