Print

Print


A Chairdean Coire.

Am faodadh duineiginn na rainn seo as a' Běoball a thoirt dhomh
sa Ghŕidhlig le dŕta an eadartheangachaidh a thatar a' cleachdadh an
latha andiugh. Tha seo airson cuideachadh a thoirt do dhuine a tha ag
dčanamh rannsachadh air co-rčir na cŕnain. Chan eil reusan eile
ann gun roghnaich e na rainn seo. Air leam gu bheil esan a'
dčanamh rannsachadh air  cleachdadh nan trŕthan gu h-ŕraidhe na
trŕthan cumhach agus na modhan eisimeileach ann an difeir chananan.

Bidh mise fada nur comain.

Do not think that I have come in order to abolish the law or the
prophets. (Mt 5, 19)

I tell you that whoever is looking at a woman in order to desire her
has just slept with her in his heart (Mt 5,28)

This is the bread which has descended from heaven, so that whoever
eats of it won't die. (J 6,49)

Moran taing airson ur cuideachaidh.

Daibhidh Gerard.