Print

Print


A Reamoinn a charaid agus a chairdean uile,

>      Cha bhidh daoine ag radh "A Iosa!" anns a' Ghaidhlig


("Cha bhi" a bu choir a bhith ann )

Uill, chuala mise daoine ag radh "Iosa" sa Ghaidhlig san doigh seo iomadh
turas, agus "A Mhuire" cuideachd.

Alasdair