Print

Print


Tha duilleagan briagha Gàidhlig air an Lìn aig Colaisde Inbhir Nis:

   http://www.uhi.ac.uk/inverness/gCollege1.htm

'S fhiach coimhead orra.

Caoimhín