Print

Print


> A'chairdean choir,
>
> Tha feum agam le cabhag na faclan airson an t-oran 'Sine Bhan' Ma
bhiodh na
> faclan aig fear sam bi
> bhiodh mi fad nar chomain ma cuireadh iad na faclan air a bhord.
>
> le meas
>
> Frang MacUilleam
>
Tlath nan cailin, Si\ne bhan, reul nan nighean dileas o\g
cuspair diomhair i do m'dhan, gradh mo chridh' an ribhinn o\g

Aros sona bh'againn thall, airidh mhonaidh, innis bho\.
Sgaoil ar sonas uainn air ball mar roinneas gaoth nam fuarbheann ceo\

Bruaillean cogaidh anns an ti\r, faic na luing a' togail sheol;
buial an druma 's fuaim am piob, faic na suinn a' dol air bord.

Ma tha e 'n da\n mi 'bhith slan 'stadaidh rann nan gunna mo/r'
an airidh-mhonaidh ni\ mi tamh le Sine bhan mo ribinn o\g.


Micheal MacThómhais
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/4843/