Print

Print


An cuala duine an t-agallamh air phrògram Coinnich air Réidio nan
Gaidheal an-diugh leis an duine a tha a' teagasg na Gàidhlig ann
an Buenos Aires?  Chuir mi am fiosrachadh aig:

   http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/clasaichean/Argentina/

ach cha chuala mi a ainm ceart.

Caoimhín