Print

Print


Thubhairt Frang:
> Tha feum agam le cabhag na faclan airson an t-oran 'Sine Bhan' Ma bhiodh na
> faclan aig fear sam bi
> bhiodh mi fad nar chomain ma cuireadh iad na faclan air a bhord.

Seo thugaibh, ma ta\.
Ciara/n O/ Duibhi/n.

Si\ne Bha\n
le Donnchadh Mac Iain, I\le (1881-1947)

Se/isd: Bla\th nan cailin Si\ne Bha\n,
       Reult na nighean di\leas o\g,
       Cuspair dhi\omhair i do'm dha\n,
       Gra\dh mo chridh' an ribhinn o\g.

Aros sona bh'againn thall,
Airidh mhonaidh, innis bho/,
Sgaoil ar sonas uainn air ball
Mar roinneas gaoth nam fuar-bheann ceo\.

Bruaillean cogaidh anns an ti\r,
Faic an long a' to\gail sheo\l,
Cluinn an droma 's fuaim nam pi\ob,
Faic na suinn a' dol air bo\rd.

Feumaidh mise triall gun da\il,
Chi mi 'm ba\rr a cruinne, sro\l,
M'eudail bha\n o/ soraidh sla\n,
Na caoin a luaidh, na sil na deo\ir.

Cha gaoir-chath' no toirm a' cha\s,
Dh'fha\g mi 'n dra\sd fo gheilt is bro\n,
'S e na dh'fha\g mi air an tra\igh,
Si\ne Bha\n a rinn mo leo\n.

Si\nte 'n seo air achadh bla\ir,
'S duine 'mha\in cha tig nam cho\ir,
O/ 's nach robh mi anns an Aird,
Le Si\ne Bha\n, a' ruith nam bo/!

Ma tha e 'n da\n mi bhi sla\n,
Stadaidh ra\n nan gunnan mo/r,
Am Baile Mhonaidh ni\ mi ta\mh,
Le Si\ne Bha\n, mo ribhinn o\g.