Print

Print


------ Seo agad brath bho donald kenrick <[log in to unmask]> ------

-----------------------------('BG?,M(5_w)-----------------------------

Return-Path: <[log in to unmask]>
Received: from relay-9.mail.demon.net ([194.217.242.134]) by scot.demon.co.uk
 with SMTP id <[log in to unmask]> for <[log in to unmask]>
 ; Thu, 12 Feb 1998 18:55:33 +0000
Received: from punt-1.mail.demon.net by mailstore for [log in to unmask]
     id 887276379:10:09882:2; Thu, 12 Feb 98 09:39:39 GMT
Received: from sand.global.net.uk ([194.126.82.9]) by punt-1.mail.demon.net
      id aa1009878; 12 Feb 98 9:39 GMT
Received: from [194.126.83.179] (client83b3.globalnet.co.uk [194.126.83.179])
    by sand.global.net.uk (8.8.6/8.8.6) with SMTP id JAA29989;
    Thu, 12 Feb 1998 09:39:17 GMT
X-Sender: [log in to unmask] (Unverified)
Message-Id: <v01540b04b1086d9a416f@[195.147.14.218]>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Date: Thu, 12 Feb 1998 09:42:13 +0000
To: Colin Mark <[log in to unmask]>
From: [log in to unmask] (donald kenrick)
Subject: Re: Ian Crichton Smith
Cc: [log in to unmask]

Rugadh e ann an Iarsiadar, Uig. Leodhais


Companion to Gaelic Scotland p.158 Is leabhar inntinneach a th'ann.

Please forward tolist for me. Tapaidh leat.

Can't send this to the list as I can never find how to send things direct
to the list

.>Thuirt Przemek,
>
>>A bheil fhios agaibh co a\s a tha Iain Mac a'Ghobhainn ?
>
>>Do you know where Ian Crichton Smith comes from ?
>
>Tha mi a' creidsinn gur ann a\ Bac, ann an Leo\dhas, a tha Iain Mac
>a'Ghobhainn a' tighinn.
>I believe it's from Back, in Lewis, that Ian Crichton Smith comes.
>
>Cailean-----------------------------('BG?,M(5_w)-----------------------------

--
Craig Cockburn ("coburn"), Du\n E/ideann, Alba. (Edinburgh, Scotland)
http://www.scot.demon.co.uk/      mailto:[log in to unmask]
Sgri\obh thugam 'sa Gha\idhlig ma 'se do thoil e.