Print

Print


A Dhonncha,

> 1.  The proposal that IE *-es- + *-tu- -> *-essu-, as in *dor-essu-,
>     which comes out as "dorus" in OI

Is e/ "dorast" no/ "darast" a deirtear i gcuid de a/iteanna in Albain.
Ach is do/iche gur tha/inig an `t' isteach le de/anai/.  (?)
Ta/ "ari/s" vs. "ari/st" ann fosta, ma/ bhaineann se/ seo leis an
cheist.

Caoimhi/n