Print

Print


Tha an loighne a leanas anns an leabhar "Fealla-dha\ no Tri\" le Do\mhnall
Greumach

Mairead:  "Tha e dhen la\n-bheachd gur e cu\ a th' ann dheth."

De\  na suidheachaidhean anns am bi daoine a' cleachdadh "dheth" aig
deireadh abairt mar seo?

Is mise, le meas,

Cailean Mark