Print

Print


On Mon, 5 Jan 1998, Bill Innes wrote:

> >  Tormod MacGill-Eain - 'Cumhnantan' (1996 Clo Loch Abair)
>
> [...] Thubhairt duine no dha gur e a cheud nobhail a leugh iad riamh
> ann an Gaidhlig nach b' urrainn dhaibh a chur sios gus an do
> chriochnaich iad e. Tha e toirt suil eibhinn, sgaiteach air saoghal an
> TV ann an Gaidhlig agus am brath a ghabh na Goill air na Gaidheil.

Bill,

Feumaidh mi a leughadh, gun teagamh.  Fhuair mi a-mach an-diugh gu bheil
"Cumhnantan" aig caraid agam an-seo ann an Seattle.  Cho\rd e gu mo/r ris,
ach thug e air iasad e do bhean-Leo\dhasach a tha a' fuireach ann am
Vancouver.  Feumaidh mi mo leth-bhreac fhe/in a cheannach!

Dennis