Print

Print


Hallo a h-uile duine,

Tha mi ag iarraidh "Dancing at the Crossroads" a ra\dh 'sa Gha\idhlig.  An
canainn "Dannsadh aig (no) air crois an rothaid"?  No a bheil do\igh nas
fhea\rr seo a ra\dh?  (Tha cla\r-ciu\il le Hamish Moore ris an canar
"Dannsa' air an Drochaid", ach chan e an aon rud a tha seo.)

Mo/ran taing,

Gobnait