Print

Print


Tha cothroman obrach a’ dol aig Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta:

   - Dreuchd Stiùiriche Cùrsa agus Òraidiche Àrd-ìre
   - Iar-mhanaidsear Aoigheachd
   - Prìomh-chòcaire
   - Luchd-taic Sgioba-glanaidh - Obair làn thìde
   - Neach-taic Cidsin - Obair làn thìde

Faic: http://www.smo.uhi.ac.uk/gd/colaiste/cothroman-obrach

Caoimhín