Print

Print


Tha dreuchdan a' dol aig a' chompanaidh Cànan (an seo aig SMO) 
an-dràsta, eadar thaobh na Gàidhlig agus thaobh "graphic design".

Tuilleadh fiosrachaidh aig:

   http://www.smo.uhi.ac.uk/~sm00cpd/tmp-obair-canan.doc

   http://www.canan.co.uk/jobs.htm

Caoimhín