A Chailein
 
An urrainn dhomh cist a chur ort?: ciamar a rinn thu 'm faclair Gidhlig Beurla? Is e sin gus rdha, d 'n software an d'rinn thu feum dheth gus am faclair a dhanamh? Agus c mheud ama a bha de dhth ort gus e a dhanamh? 
Tha mi fhn a' danamh faclair Breatainnise (do mo dhualchainnt fhn) agus tha sin duilich, agus tha mi 'smaoineachadh gum b'urrainn dhomh dol air adhart nas luaithe ann.
 
"Lughaidh", sin ainm co-ionann Louis agus Loc ann an Gidhlig na h-ireann. Is e m'ainm baistidh-sa Loc sa Fhringis (thathar ga sgrobhadh Loig sa Bhreatainnis). Agus hEachin, bhon a tha 'm facal "each" ann agus tha 'm facal "each" sa Fhringis na m'ainm-sa. Thuig thu gur Frangach mi, agus gum beil cuid dhe mo mhuinntir s a' Bhreatainn (mar sin tha ainm baistidh Breatannach orm). Tha Breatainnis agam cuideachd, dh'fhoghlaim mi le caraid agus le seann-daoine i.
 
Mar sin leat an drsta, a charaid
 
 
Lughaidh
 
 
 
 
 


Colin Mark <[log in to unmask]> a crit :
A Lughaidh,
Seadh. Is mise a rinn sin. Tha mi ag obair air fear Beurla-Gidhlig an-drsta, ach 's e obair mhall, mhall a th' ann! Agus gun chinnte bhith agam gum bi e air fhoillseachadh a-chaoidh!
 
Am faod mi faighneachd, an e 'Louis' a tha air d' ainm sa' chanan eile, air neo an e ainm ireannach a th' ann? Agus d mu dheidhinn hEachin? D an riochd a tha air sin sa' chnan eile? 'S dcha nach bi thu a' cleachdadh an riochd eile? Mur bi, gabh mo leisgeul.
 
Tapadh leat airson nam faclan coibhneil agad.
 
Cailean
 
Cnan ar Cridhe 's ar Gaoil
http://www.gaeldesign.com/colinmark


Dcouvrez une nouvelle faon d'obtenir des rponses toutes vos questions ! Profitez des connaissances, des opinions et des expriences des internautes sur Yahoo! Questions/Rponses.