Print

Print


Seo brath bho Alasdair Caimbeul aig Iomairt Cholm Cille.

Tha foirm iarrtais airson a' ch¨rsa seo ri fhaighinn aig:

  http://www.smo.uhi.ac.uk/~caiomhin/tmp-ga-gd-foirm.doc

Agus tha bileag fiosrachaidh mu na c¨rsaichean goirid gu lÚir
ann an Ionad Chaluim Chille ╠le am bliadhna r'a faighinn aig 
www.iccile.co.uk

CaoimhÝn

----------------
A chÓirdean,

Tha cothrom air leth gu bhith ann do dhaoine aig Ionad Chaluim Chille
╠le as t-samhradh 11-15 an t-Iuchar nuair a bhios Eamonn O Donaill a'
teagasg Gaeilge do luchd-labhairt na GÓidhlig. Mairidh an c¨rsa
seachdain agus tha Iomairt Cholm Cille a' toirt seachad tabhartasan do
dhaoine a dhol ann. Cuideachd fhads a tha an deichnear Ó Alba ag
ionnsachadh na Gaeilge, bidh 10 Ós ╚irinn ann aig an aon Óm ag
ionnsachadh na GÓidhlig. Leis a sin bidh seachdain de dh' ionnsachadh is
sp˛rs ann dhan fhichead GÓidheal ann an ╠le. Ma ¨idh agaibh, 's urrainn
dhomh-sa ceistean mu na tabhartasan fhreagairt agus bidh D˛mhnall
Angaidh MacIllInnein [log in to unmask] aig ICCI ro thoilichte
bhur cuideachadh a thaobh Óiteachan fuirich agus innse dhuibh mun
ch¨rsa. Tha an c¨rsa fosgailte do dhuine sam bith, ach chan eil ann ach
10 Óiteachan air a' ch¨rsa. Mar sin, bu ch˛ir dhan fheadhainn aig a
bheil ¨idh ann fios a chur thugainn cho luaths as urrainn. Cuideachd,
tha beagan fiosrachaidh is foirm-iarrtais ceangailte ris a' phost-d seo.

Bhithinn fada nur comainn nan sgaoileadh sibh am fiosrachadh seo fad is
farsaing.

Leis gach deagh dh¨rachd

Alasdair

Alasdair Caimbeul
Oifigear Phr˛iseactan (Alba)
Iomairt Cholm Cille
Sabhal M˛r Ostaig
SlŔite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ

post-d: [log in to unmask]

f˛n: 44 (0)1471 888590
facs: 44(0)1471 888001