A chÓirdean,

PÓrlamaid na h-Alba ann an Glaschu

Bidh PÓrlamaid na h-Alba a’ cumail coinneamh choimhearsnachd ann an Leabharlann Phartaig, 305 Rathad Dh¨n Bhreatainn, Glaschu, Diluain 14 MÓrt 2005 eadar 7.30 agus 9.00f.

T˛isichidh an oidhche le ˛raid anns a’ GhÓidhlig bho Sgioba Coimhearsnachd PÓrlamaid na h-Alba. Mýnichidh seo am pr˛iseas reachdail, a’ coimhead gu s˛nraichte air Bile na GÓidhlig, agus a’ coimhead air mar as urrainn do luchd na GÓidhlig pÓirt a ghabhail ann an obair na PÓrlamaid. ThŔid duilleagan

fiosrachaidh anns a’ Bheurla a sgaoileadh aig a’ choinneimh airson an fheadhainn nach eil fileanta anns a’ GhÓidhlig.

An uairsin, bidh Seisean Cheistean is Fhreagairtean ann mu ch¨isean GÓidhlig c˛mhla ri Buill PÓrlamaid na h-Alba airson na sgýre agus airson roinn Ghlaschu. Gu ruige seo, tha Pauline NicNŔill BPA, Raibeart MacilleDhuinn BPA agus Sandra White BPA uile air daingneachadh gum bi iad an lÓthair.

Bidh fÓilte ron a h-uile duine agus bidh teatha is cofaidh rim faighinn. Bidh foillseachaidhean fiosrachaidh GÓidhlig bho PhÓrlamaid na h-Alba rim faighinn saor is an asgaidh aig a’ choinneimh cuideachd.

Ma tha sibh airson tighinn dhan choinneimh seo no ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu: Alasdair MacCaluim, Se˛mar DG.06, PÓrlamaid na h-Alba, D¨n ╚ideann, EH99 1SP f˛n gu: 0131-348-5395 no post-D gu: [log in to unmask]

le deagh dhurachd,

Alasdair MacCaluim

____________________

Dr Alasdair MacCaluim
Oifigear Coimhearsnachd GÓidhlig
PÓrlamaid na h-Alba
D¨n ╚ideann
EH99 1SP

F˛n:   0131 348 5395
Facs: 0131 348 5601

www.scottish.parliament.uk/gaidhlig**********************************************************************
"The information in this e-mail transmission and any files or attachments transmitted with it are strictly confidential and may contain privileged information. It is intended solely for the person or organisation to whom it is addressed and if you are not the intended recipient, you must not copy, distribute, disclose or take any action in reliance on it. If you have received this e-mail in error, please delete it from your computer system and notify the sender as soon as possible.

While this e-mail message and attachments have been swept by MIMEsweeper for the presence of computer viruses, the Scottish Parliamentary Corporate Body does not guarantee that either are virus-free and accepts no liability for damage sustained as a result of a virus. It is the recipient's responsibility to ensure that the onward transmission, opening or use of this message and any attachments will not adversely affect their systems or data or otherwise incur liability in law.

Visit the Parliament's website at http://www.scottish.parliament.uk/ or watch the Parliamentary business live at http://www.holyrood.tv/"
**********************************************************************