Print

Print


a charaidean chir ann an Canada,

thinig an naidheachd a tha seo, bho Naidheachd Gidhlig,  mu dheidhinn
raid a bhios Mnsteir agaibh a' toirt seachad a dh'aithghearr mu
dheidhinn sgrobhainn ir aca 'Leasachadh agus Glidheadh na Gidhlig an
Albainn Nuaidh'.

thid coinneamh mhr a chumail le Comhairle na Gidhlig, Alba Nuadh agus
muinntir Roinn Turaisdeachd 31 an Citean aig 10u aig Rankin Memorial
Consolidated, ann an Iona, Siorrachd Bhictoria agus bidh filte ron a
h-uile duine dol ann.  air son an crr feuch:

 www.gaelic.ca_ _no sgrobh gu:

Gaelic Council of Nova Scotia, P.O. Box 51011, RPO Rockingham Ridge, Halifax, Nova Scotia, B3M

4R8. [log in to unmask]


a thuilleadh air an sin, cumar "Fis a' chlachain' an Citean feasgair
22 ann am baile beag Iona, ann an Alba Nuadh.  bidh seiseanan oibreach
ann cuideachd agus greim bdhe. cuir fn thuca air son an crr:

(902) 725 - 2272.

leis gach drachd
fionnghal