Print

Print


Tha mi air duilleag ùr Eadarlìn a dhèanamh:

   "Naidheachdan an t-Sabhail, an t-Saoghail agus na Gàidhlig"
    http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/naidheachd/

'S ann airson muinntir na Colaiste a rinn mi i aig an toiseach, ach
tha mi an dòchas gum bi i feumail dhan a h-uile duine.  Tha mi fhathast 
ag obair oirre agus bhithinn taingeil airson smaointean no molaidhean 
sam bith - mar eiseimpleir a thaobh cheanglaichean eile, no ciamar
a dhèanainn nas soilleir i.

Rud eile.  Tha mi a' faicinn gu bheil cothrom bhòtaidh an-dràsta
air duilleig aghaidh an Oban Times, www.obantimes.co.uk, air a' cheist:

"Should incentives be given to attract teachers to Gaelic medium units?"

Caoimhín