Seo leabhar beag snog r air son chlann ga aig re bn-sgoile.  Chaidh eadar-theangachadh bho Ghidhlig na h-ireann.  tha e goirid is eibhinn agus a' Ghidhlig aig re shimplidh ann.
here's a wee book for youngsters at primary school level.  it was translated from Irish.  it is short and amusing and the Gaelic in it is fairly basic.
 
chaidh a sgrobhadh le Stephanie Dagg agus eadar-theangachadh gu Gidhlig na h-Alba le 'Leabhaichean Beaga', Inbhir Nis.
it was written by S..... D... and translated to Scottish Gaelic by 'Leabhraichean Beaga', Inverness.
 
tha 64 duilleagan ann.  cosg:  3.99     IBSN 0 946427 33 X   agus gheibhear e tro na bithtean-leabhar no bho Chmhairle nan Leabhraichean ann an ine gun a bhith fada
 
seo tarraing/ here's an example:
 
d7-9 ....Chmhdaich Mam an cic le REOTHAN [cmhdach-sicair/'icing']. 
Bha gach dath fon ghrin air.
Bha Mamaidh gle thoilichte.
'S e cic bragha a bh' ann.
"Tha mi dol dhan rum-suidhe a-nis, a choimhead air an telebhisean," thuirt i.  "Am bu toil leat tighinn cmhla rium?"
"Cha bu toil!" thuirt Ceitidh. "Is lugha orm [i hate] na naidheachdan.  Fanaidh mi an seo."
"Ceart gu ler," thuirt Mam, "ACH NA BEAN DHAN CHIC SIN." [na bean (+ do) = don't touch]
 
mmm!  uill, tha mi cinnteach gu bheil amharras agaibh d thachair an uair sin  :-) / well, i'm sure you suspect what happened then  :-)
 
bhuamsa
Fionnghal