Print

Print


A chÓraid ch˛ir,

Coinneamh Fiosrachaidh GhÓidhlig- Ulapul, Diciadain 3 D¨bhlachd 2003

ThŔid coinneamh fiosrachaidh a chumail le PÓrlamaid na h-Alba ann an
Leabharlann Ulapuil, SrÓid a' Mhargaidh, Ulapul, Diciadain 3 D¨bhlachd aig
7f. Tha a' choinneamh seo airson luchd-labhairt, luchd-ionnsachaidh is
luchd-taic na GÓidhlig anns an sgýre. 

Thathar an d¨il gum bi an tachartas seo a' brosnachadh com-pÓirt ann an
gnothaichean na PÓrlamaid agus ceanglaichean eadar PÓrlamaid na h-Alba agus
coimhearsnachd na GÓidhlig. Bidh Alasdair MacCaluim, bho Sheirbheis
Coimhearsnachd GÓidhlig na PÓrlamaid: 

*    a' bruidhinn mu Sheirbheisean Foghlam is Coimhearsnachd Gaidhlig. 
*    a' taisbeanadh stuthan foghlaim GÓidhlig na PÓrlamaid 
*    a' bruidhinn mu mar is urrainn do luchd na GÓidhlig pÓirt a ghabhail
ann an obair na PÓrlamaid. 
*    a' coimhead air Bile na GÓidhlig (Alba). 

Bidh cothrom ann ceistean a chur aig deireadh an t-seisein. 

ThŔid a mh˛r-chuid den tachartas a chumail anns a' GhÓidhlig ach thŔid
slide-ichean is bileagan dÓ-chÓnanach a chleachdadh cuideachd gus is urrainn
do dhaoine nach eil fileanta anns a' GhÓidhlig pÓirt a ghabhail anns a'
ghnothaich. Faodaidh daoine ceistean fhaighneachd anns a' GhÓidhlig no anns
a' Bheurla. 

Bidh teatha is cofaidh rim faighinn ro lÓimh. Bidh caochladh stuthan
foillsichte leithid Aithisg Bhliadhnail na PÓrlamaid, Faclair na PÓrlamaid
7c air chothrom saor agus an asgaidh.

Tha mi an d˛chas gun urrainn dhuibh a thighinn dhan tachartas seo. Bhiodh e
na chuideachadh m˛r dhuinn nam b'urrainn dhuibh fios a chur thugainn ro
lÓimh am bi sibh a' tighinn dhan tachartas againn gus nach bi. Ma tha sibh
airson tighinn, bhiodh e na chuideachadh m˛r dhuinn nam b'urrainn dhuibh
fios a chur thugainn ro lÓimh le bith a' cur post-D thugainn aig:
[log in to unmask]Le deagh dh¨rachd,Alasdair MacCaluim
Oifigear Coimhearsnachd GÓidhlig


____________________

Alasdair MacCaluim
Oifigear Coimhearsnachd GÓidhlig
PÓrlamaid na h-Alba
D¨n ╚ideann 
EH99 1SP

F˛n:  0131 348 5395
Facs: 0131 348 6910

Oifigeach Pobail GÓidhlige
Parlaimint na hAlban
D˙n ╔ideann
EH99 1SP
 
Guthßn: 0131 348 5395
Faics:  0131 348 6910 

www.scottish.parliament.uk/gaidhlig <www.scottish.parliament.uk/gaidhlig> 

**********************************************************************
"The information in this e-mail transmission and any files or attachments transmitted with it are strictly confidential and may contain privileged information. It is intended solely for the person or organisation to whom it is addressed and if you are not the intended recipient, you must not copy, distribute, disclose or take any action in reliance on it. If you have received this e-mail in error, please delete it from your computer system and notify the sender as soon as possible.

While this e-mail message and attachments have been swept by MIMEsweeper for the presence of computer viruses, the Scottish Parliamentary Corporate Body does not guarantee that either are virus-free and accepts no liability for damage sustained as a result of a virus. It is the recipient's responsibility to ensure that the onward transmission, opening or use of this message and any attachments will not adversely affect their systems or data or otherwise incur liability in law.

Visit the Parliament's website at http://www.scottish.parliament.uk/ or watch the Parliamentary business live at http://www.scottishparliamentlive.com/"
**********************************************************************