Print

Print


Chan eil mi e˛lach air an fhacal a bharrachd, ach chanainn gur h-e
"gaothaire" am facal a bha fainear do dh'Fhionnghal "mouth-piece" de phýob.

Bha alt ann an Tocher Óiteigin mun aon chuspair ... cuiridh mi s¨il orr
saoil am faigh mi rud.  Chan eil cÓil 'nam st˛rdata a bharrachd, feumaidh mi
aideachadh : (

Mýcheal

PS ach lorg mi abairt air son "to it cross-legged" ... 's e "suidh do chasan
bac air oiteig" a tha ann : )

> tha am facal 'g˛than' a' cuir nam chuimhne rudeigin ceangailte ris a'
> phýob - na 'drones' dh'fhaoidte.  [chan eil mi idir e˛lach air ainmean
> earrannan na pýob.
> tha fios nach eil ann an seo ach tomhas - tha iad fada agus tha gaoth dol
> trompa agus na 'drones' a' toirt guth :-)  nuair a chluicheas cuideigin na
> pýob co-dhi¨, nach eil ...  uill, ann an d˛igh?   :-)
>
> Tha an ealain reusanachaidh agam tric car ne˛nach  :-)  tha fios a'm.
ach
> an e Seanchaidh no Sgeulaiche a th' ann?
>
> cha bhiodh anns an 'g' ach fuaimneachadh ionadail, am biodh?
>
> is duillich leam nach eile an 'Gairm' sin agam  :-(
>
> le d`rachd
> Fionnghal
>
>
>
> Subject: Corrag˛than / ggorrag˛than
>
>
> > Fhuair mi am facal seo ann an Gairm 189, agus chan eil fhiosam dŔ tha e
a'
> > ciallachadh.
> >
> > 'S e Corrag˛than a tha air tiotal na sgeulachd, ach 's e  'gorrag˛than'
a
> > tha an t-¨ghdar a' cleachdadh anns an sgeulachd.
> >
> > Seo earrann den sgeulachd, a bha air a sgrýobhadh le Iain MacLe˛id:
> >
> > Uaireannan b' e taighean agus na teaghlaichean a bha annta cuspair an
> > t˛iseachain. Chanadh an neach a bha cur an t˛iseachain, "Tha athair agus
> > mÓthair anns an taigh seo, tha gille ruadh ann agus tri¨ir gillean dubha
> > agus dithis nighean a tha air falbh ann an seirbheis agus gorrag˛than.
> > Tomhaisibh dŔ an taigh a th'ann." Bhitheadh an neach a bha cur an
> > t˛iseachain a' dŔanamh tuairisgeulan caran ne˛nach uaireannan air gach
> ball
> > dhen teaghlach agus uaireannan chuireadh e, no i, gorrag˛than ann. Cha
> robh
> > cÓil s˛nraichte, no Óraidh, mun ghorrag˛than ach nach robhar a'toirt
> seachad
> > tuairisgeul dheth, ach bha TŔarlach a' smaoineach air fhŔin mar an
> > gorrag˛than anns an taigh acasan.
> >
> > A bheil fhios aig duine sam bith dŔ tha am facal seo a' ciallachadh?
> >
> > Cailean
> > CÓnan ar Cridhe 's ar Gaoil
> >
> > http://www.gaeldesign.com/colinmark
> >
> >