Print

Print


A Chailein ch˛ir
:-) 's toigh leam an sgeul.  uill, seo mo thomhas-e agus 's math
dh'fhaoidte gu bheil mi fada fada ceÓrr.
ach
tha fios gu bheil corra tric a' riochdachadh rudeigin fada no corragach -
mar ann an corra-ghritheach, corra-mheur agus
tha am facal 'g˛than' a' cuir nam chuimhne rudeigin ceangailte ris a'
phýob - na 'drones' dh'fhaoidte. [chan eil mi idir e˛lach air ainmean
earrannan na pýob.
tha fios nach eil ann an seo ach tomhas - tha iad fada agus tha gaoth dol
trompa agus na 'drones' a' toirt guth :-) nuair a chluicheas cuideigin na
pýob co-dhi¨, nach eil ... uill, ann an d˛igh?  :-)

Tha an ealain reusanachaidh agam tric car ne˛nach :-) tha fios a'm.  ach
an e Seanchaidh no Sgeulaiche a th' ann?

cha bhiodh anns an 'g' ach fuaimneachadh ionadail, am biodh?

is duillich leam nach eile an 'Gairm' sin agam :-(

le d`rachd
FionnghalSubject: Corrag˛than / ggorrag˛than


> Fhuair mi am facal seo ann an Gairm 189, agus chan eil fhiosam dŔ tha e a'
> ciallachadh.
>
> 'S e Corrag˛than a tha air tiotal na sgeulachd, ach 's e 'gorrag˛than' a
> tha an t-¨ghdar a' cleachdadh anns an sgeulachd.
>
> Seo earrann den sgeulachd, a bha air a sgrýobhadh le Iain MacLe˛id:
>
> Uaireannan b' e taighean agus na teaghlaichean a bha annta cuspair an
> t˛iseachain. Chanadh an neach a bha cur an t˛iseachain, "Tha athair agus
> mÓthair anns an taigh seo, tha gille ruadh ann agus tri¨ir gillean dubha
> agus dithis nighean a tha air falbh ann an seirbheis agus gorrag˛than.
> Tomhaisibh dŔ an taigh a th'ann." Bhitheadh an neach a bha cur an
> t˛iseachain a' dŔanamh tuairisgeulan caran ne˛nach uaireannan air gach
ball
> dhen teaghlach agus uaireannan chuireadh e, no i, gorrag˛than ann. Cha
robh
> cÓil s˛nraichte, no Óraidh, mun ghorrag˛than ach nach robhar a'toirt
seachad
> tuairisgeul dheth, ach bha TŔarlach a' smaoineach air fhŔin mar an
> gorrag˛than anns an taigh acasan.
>
> A bheil fhios aig duine sam bith dŔ tha am facal seo a' ciallachadh?
>
> Cailean
> CÓnan ar Cridhe 's ar Gaoil
>
> http://www.gaeldesign.com/colinmark
>
>