Print

Print


 Air son duine sam bith agus dil aca a bhith mun cuairt Baile nan Granndach ann an Srath Sp, Alba, thid Oidhche nan Leabhraichean a chumail san leabharlann phoblach sa bhaile sin.
6f - 8f,  oidhche-luain 28mh dhen Ghiblean.
Bidh Ruairidh MacIlleathain, Litir gu Luchd-Ionsachaidh, an lathair a bhruidhinn rinn mun sgrobhadh Ghidhig aige.
Thathar an dchas gum bi barrachd dhen leithid sna leabharlainn eile feadh an t-srath againn re nam miosan ri teachd

bhiodh filt' air duine agaibh a nochdas ann

le drachd
Fionnghal