Alasdair chir,
Tha cuimhne agam gun robh aithris [no dha] ann an t de na h-irisean 'Gairm' mu dheidhinn. Aithris sgrobhta leis a' bhrd, Niall Grdan, agus bha dealbh agus ainmean innte.  Mas math mo chuimne, b' ann mu dheidhinn giotair a bha i. Chan eil cuimhne agam a-nis de an t agus chan eil mran Ghairm agam ach dh'fhaoidte gum bi an dearbh leth-bhreac aig cuideigin. 
 
le drachd
Fionnghal
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Alasdair MacCaluim
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Sunday, March 30, 2003 9:37 PM
Subject: Briathrachas Ciuil

A chairdean,
 
Thoisich mi air giotar dealain ionnsachadh bho chionn beagan mhiosan agus tha mi a' feuchainn ri faighinn a-mach mu dheidhinn briathrachas ciuil anns a' Ghaidhlig. Tha mi a' feuchainn ri Gaidhlig a lorg air faclan mar "sharp", "flat", "chord", "barre chord" 7c. A bheil fhios aig duine sam bith caite am faigh mi greim air fiosrachadh mar seo?
 
le deagh dhurachd,
 
Alasdair