Print

Print


Steaphain:
Am bi an crsa seo troimh mheadhon na Gidhlig?
Brian 

> Gidhlig, Gaeilge, Tr Chonaill is Glaschu
> 
> Monday, February 24, 2003
> Gidhlig, Gaeilge, Tr Chonaill is Glaschu
> Bidh duine de na fir-theagaisg Gidhlig as cliitiche
> ann an Glaschu bho 8 gu 9mh am Mrt air crsa
> deireadh-seachdain a tha g amas air luchd-bruidhinn
> na Gidhlig. Thid an crsa chumail ann an
> Taigh-Taisbeanaidh na h-Ealain Nuadha ann an Glaschu,
> air a chur air digh mar chuid de dheireadh-seachdain
> de thachartasan air an cur air bhonn le Iomairt Cholm
> Cille agus Priseact nan Ealain, ceangailte ri Leabhar
> Mr na Gidhlig a tha ri fhaicinn san taigh-tasgaidh
> an-drsta.
> Bidh an crsa, a bhios a tiseachadh aig 10.00m.
> Disathairne an 8mh Mrt, a toirt elais air a
> Ghaeilge do luchd na Gidhlig. A bharrachd air a
> chrsa, bidh an t-Ard.Oll. Colm  Baoill a toirt
> seachad raid air a cheangal eadar an d chnan. Air
> oidhche Shathairne, bidh cilidh ann an Taigh-Osta
> Mhariot aig am bi mar chuspair an ceangal eadar Tr
> Chonaill is Glaschu, agus aig am bi luchd-ciil g s
> Eirinn is Albainn le chile. Bidh clasaichean Gaeilge
> air an cumail le Conradh na Gaeilge ann an Glaschu mar
> phirt den dheireadh-sheachdain cuideachd.
> Bha fear-stiiridh a chrsa, amonn  Dnaill, na
> Stiiriche air na Lannan-Cnain ann an Roinn na
> Nua-Ghaeilge aig UCD aig aon m. Tha a air a bhith na
> fhear-teagaisg, na fhear-ullachaidh luchd-teagaisg
> agus na sgrobhadair-chrsaichean o chionn fhada agus
> a mar cho-rdanaiche air an t-sreath telebhisein Now
> Youre Talking agus an-drsta, tha e g ullachadh
> crsa ioma-meadhanach ann an Gaeilge a thid a
> chraoladh air RT agus an seanal Gaeilge TG4. Tha
> amaonn gu mr an ss anns an iris-ln Ghaeilge Beo!
> (www.beo.ie) cuideachd agus tha e an urra ri
> club-oidhche Gaeilge SULT, a bhios a tladh os cionn
> 200 neach gu cunbhalach. Ag obair cmhla ri amonn,
> bidh Eithne N Ghallchir, a bhios a teagasg air
> crsaichean Gaeilge aig Oideas Gael ann an Tr
> Chonaill. Ghabh Eithne a Ghihlig mar chuspair aig
> Sabhal Mr Ostaig agus aig Oilthigh Dhn Eideann agus
> tha i fileanta san d Ghidhlig.
> S e cosgais a chrsa 15, a toirt leis biadh is
> deoch. Bidh d re ann dhan fheadhainn aig nach eil
> olas air a Ghaeilge agus dhan fheadhainn aig a bheil
> elas mar-th. Airson ite chur air digh, cuiribh
> fios gu Maolcholaim Scott, Iomairt Cholm Cille (028)
> 90 238293 [log in to unmask]
> Crsa Gaeilge do Luchd na Gidhlig
> Ceann-Latha: Disathairne 8mh agus Didmhnaich 9mh den
> Mhrt
> Cite: Taigh-Taisbeanaidh na h-Ealain Nuadha, Glaschu
> Am: 10.00m.  5.00f. Disathairne; 10m.  12m.
> Didmhnaich
> 
> 
> 
> =====
> 
> Thig croch air an t-saoghal ach mairidh cel is gaol.
> 
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Everything you'll ever need on one web page
> from News and Sport to Email and Music Charts
> http://uk.my.yahoo.com