Print

Print


Tha mi a' smaoineachadh gu bheil a chionn 's gu bheil
Gidhlig aig t de na luchd-teagaisg cho math ris a'
Ghaeilge, ach chan eil mi cinnteach. Nach cuir thu
fn/post-dealain dhan duine seo:

Maolcholaim Scott, Iomairt Cholm Cille
 (028)
 > 90 238293 [log in to unmask]

'S esan a chuir an crsa air digh.,

Le gach deagh dhrachd,
Steafan


 --- Brian MacLochlainn <[log in to unmask]>
wrote: >
> Steaphain:
> Am bi an crsa seo troimh mheadhon na Gidhlig?
> Brian
>
> > Gidhlig, Gaeilge, Tr Chonaill is Glaschu
> >
> > Monday, February 24, 2003
> > Gidhlig, Gaeilge, Tr Chonaill is Glaschu
> > Bidh duine de na fir-theagaisg Gidhlig as
> cliitiche
> > ann an Glaschu bho 8 gu 9mh am Mrt air crsa
> > deireadh-seachdain a tha g amas air
> luchd-bruidhinn
> > na Gidhlig. Thid an crsa chumail ann an
> > Taigh-Taisbeanaidh na h-Ealain Nuadha ann an
> Glaschu,
> > air a chur air digh mar chuid de
> dheireadh-seachdain
> > de thachartasan air an cur air bhonn le Iomairt
> Cholm
> > Cille agus Priseact nan Ealain, ceangailte ri
> Leabhar
> > Mr na Gidhlig a tha ri fhaicinn san
> taigh-tasgaidh
> > an-drsta.
> > Bidh an crsa, a bhios a tiseachadh aig 10.00m.
> > Disathairne an 8mh Mrt, a toirt elais air a
> > Ghaeilge do luchd na Gidhlig. A bharrachd air a
> > chrsa, bidh an t-Ard.Oll. Colm  Baoill a toirt
> > seachad raid air a cheangal eadar an d chnan.
> Air
> > oidhche Shathairne, bidh cilidh ann an Taigh-Osta
> > Mhariot aig am bi mar chuspair an ceangal eadar
> Tr
> > Chonaill is Glaschu, agus aig am bi luchd-ciil g
> s
> > Eirinn is Albainn le chile. Bidh clasaichean
> Gaeilge
> > air an cumail le Conradh na Gaeilge ann an Glaschu
> mar
> > phirt den dheireadh-sheachdain cuideachd.
> > Bha fear-stiiridh a chrsa, amonn  Dnaill, na
> > Stiiriche air na Lannan-Cnain ann an Roinn na
> > Nua-Ghaeilge aig UCD aig aon m. Tha a air a bhith
> na
> > fhear-teagaisg, na fhear-ullachaidh luchd-teagaisg
> > agus na sgrobhadair-chrsaichean o chionn fhada
> agus
> > a mar cho-rdanaiche air an t-sreath telebhisein
> Now
> > Youre Talking agus an-drsta, tha e g ullachadh
> > crsa ioma-meadhanach ann an Gaeilge a thid a
> > chraoladh air RT agus an seanal Gaeilge TG4. Tha
> > amaonn gu mr an ss anns an iris-ln Ghaeilge
> Beo!
> > (www.beo.ie) cuideachd agus tha e an urra ri
> > club-oidhche Gaeilge SULT, a bhios a tladh os
> cionn
> > 200 neach gu cunbhalach. Ag obair cmhla ri
> amonn,
> > bidh Eithne N Ghallchir, a bhios a teagasg air
> > crsaichean Gaeilge aig Oideas Gael ann an Tr
> > Chonaill. Ghabh Eithne a Ghihlig mar chuspair
> aig
> > Sabhal Mr Ostaig agus aig Oilthigh Dhn Eideann
> agus
> > tha i fileanta san d Ghidhlig.
> > S e cosgais a chrsa 15, a toirt leis biadh is
> > deoch. Bidh d re ann dhan fheadhainn aig nach
> eil
> > olas air a Ghaeilge agus dhan fheadhainn aig a
> bheil
> > elas mar-th. Airson ite chur air digh, cuiribh
> > fios gu Maolcholaim Scott, Iomairt Cholm Cille
> (028)
> > 90 238293 [log in to unmask]
> > Crsa Gaeilge do Luchd na Gidhlig
> > Ceann-Latha: Disathairne 8mh agus Didmhnaich 9mh
> den
> > Mhrt
> > Cite: Taigh-Taisbeanaidh na h-Ealain Nuadha,
> Glaschu
> > Am: 10.00m.  5.00f. Disathairne; 10m.  12m.
> > Didmhnaich
> >
> >
> >
> > =====
> >
> > Thig croch air an t-saoghal ach mairidh cel is
> gaol.
> >
> >
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Everything you'll ever need on one web page
> > from News and Sport to Email and Music Charts
> > http://uk.my.yahoo.com
>
>
>

=====

Thig croch air an t-saoghal ach mairidh cel is gaol.


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page
from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.com