Nach math am pro\gram u\r a bha air a shealladh a-nochd (Diardaoin) air BBC2, 's e mu dheidhinn fhaclan Ga\idhlig cumanta is neo-chumanta?
 
'S e Beul-chainnt an t-ainm a th'air, agus bidh mi ga choimhead a-rithist.
 
Agus nach math a rinn thusa,  Bill, is tusa a' cunntadh air do mheuran!  :-)
 
Cailean
 
Is i a' Ghàidhlig Cànan mo Dhùthcha.
 
URL: http://www.gaeldesign.com/colinmark