Print

Print


On Sun, 14 Jul 2002 11:07:28 -0400, fwilson <[log in to unmask]> wrote:

>R.
>
>Fior inntinneach gu dearbh. 'S math cluinntinn gu bheil a' Ghàidhlig beo
>a-rithist àiteigin anns an t́r-ṃr agus gu h-araidh anns a'Ghalltachd.

Eilean Arainn cuideachd. Tha e ann an Siorrachd Air, ach chan eil e anns a' Ghalldachd neo an Tir mor. A bheil Arainn fear de na h-Innse Gall? Chan eil fhios a'm.

>----- Original Message -----
>From: "R Bell" <[log in to unmask]>

>> Tha a' Ghàidhlig bẹ agus sunndach ann an  Roinn a Tuath Siorrachd Air
>>