Print

Print


R.

Fior inntinneach gu dearbh. 'S math cluinntinn gu bheil a' GhÓidhlig beo
a-rithist Óiteigin anns an týr-m˛r agus gu h-araidh anns a'Ghalltachd.

F.
----- Original Message -----
From: "R Bell" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, July 09, 2002 2:17 PM
Subject: Re: F˛ram GÓidhlig Roinn a Tuath Siorrachd Air


> Tha a' GhÓidhlig be˛ agus sunndach ann an  Roinn a Tuath Siorrachd Air
>