Print

Print


!

Tha sin gle shnog agus math airson Gaidhlig ach chan eil Gaidhlig-A airson luchd-na-Beurla!

Tha CUS Beurla agamsa.

--

On Tue, 28 May 2002 15:14:18
 Fiona Patrick wrote:
>Tha mi dýreach air an fhiosrachadh fhaighinn/ I've just received this information:
>Cuairt agus B-B-Q air son luchd-ionnsachaidh 's fileantaich maraon / a short trip and barbeque for learners and fluent speakers alike.
>
>Cuairt bho 'Corrimony', Gleann Urchardainn, faisg air Loch Nis, Alba gu bothag sa mhointich air son B-B-Q - 29mh an Og-mhios air son fileantaich 's luchd-ionnsachaidh maraon agus an cuid teaghlach.  Bhiodh failte oirbh uile ach feumaidh fios a bhith aig Morag a-thaobh aireamhan air son bidhe 's a leithid.  Cuiribh fios gu Morag aig an t-seolladh gu h-aird.  Spors math agus cothrom air leth math air son ur Gaidhlig a chleachdadh 's a leasachadh
>
>A walk from Corrimony, Glen Urquhart, near Loch Ness, Scotland, to a hill bothy for a barbeque on the 29 June for fluent speakes and learners and their families.  You'll all be welcome but Morag needs to know the numbers to plan the food.  Contact her at the above address.  Great fun and a great opportunity to use and develop your Gaelic!
>
>Cuiribh fios gu/contact:
>Morag MacCallum, Community Ed Worker [Gaelic], Cameron Youth Centre, Planefield Rd, Inverness IV3 5DN;
>fon/phone:   01463 710203
>Post-d/E-mail:    [log in to unmask]
>
>is mise
>Fionnghal
>


_____________________________________________________
Supercharge your e-mail with a 25MB Inbox, POP3 Access, No Ads
and NoTaglines --> LYCOS MAIL PLUS.
http://www.mail.lycos.com/brandPage.shtml?pageId=plus