Print

PrintMeall ur naidheachd,

Thug mi suil air an larach-linn agaibh. Tha e uamhasach math gu dearbh. S'e rudeigin a tha dith air na diaspora Gaidhealach gu h-araidh ann an Canada. Bha mi air mo dhoigh air a' cluintinn na fidhlearan Cheap Bhreatainn a draibheadh mar seo air an doigh beul-aithriseach  Cum suas e, a laoich.


    Tapadh leat airson sin, ach chan ann leamsa a tha am program seo
ach le cairdean agam. Cuiridh mi an teachdaireachd coibhneil seo
thuca ge-ta.


Niall
--