Print

Print


Seo pos brdachd a sgrobh an Gaidheal ainmeil sin, an t-Urramach Tormod
Macleid (Caraid nan Gaidheal) 's a smaointean air na Gaidheil sin a bha fad
' air falbh on dthaich fhin air Oidhche Challainn.

Am faod mi gach uile sonas a ghuidhe do Ghaidheil anns gach cern den
t-saoghal.

OIDHCHE NA CALLAINNE AN TIR CHEIN.

Is tiamhaidh, trom, mo chridhe 'nochd,
Is mi am aon'ran bochd leam fhin;
Chan iarr mi tmh, chan fhaigh mi lochd,
Is mi fo mhig an dthaich chin.

Is iomadh cuimhne thrsach, throm,
'Tha 'dsgadh brin 's ga m' chur fo sprochd.
'S e 'thog an osna ann am chom,
Nach 'eil mi 'n Tir-nam-Beann an nochd.

Tha Tr-nam-Beann mar bhi i riamh
Gach gleann, is sliabh, is creag nam faobh,
An creachann rd 's am bi am fiadh,
'S an leacann liath 'tha sios o 'thaobh.

Tha, fs, gach allt a' lum le toirm
Bho chreig gu creig a sos gu trigh;
Tha brr an fhraoich fo 'bhadain ghorm'
Gu trom 's gu dosrach mar a bh.

Ach c' it' a bheil na cirdean gridh
D' an d' thug mi bigh an laithean m' ig'?
'S e fth mo mhulaid is mo chrdh
A mhud 's a tha dhiubh 'n diugh fo 'n fhid.

Tha l a' falbh is l a' teachd,
Mar thonn a' leantainn tuinn air trigh;
Ar bliadhnaichean tha iad, gu beachd,
Mar sgulachd dhiomhain, gherr, gun st.

Athair mo ghridh, chan 'eil e be;
Mo mhthair chaomh chan 'eil i ann;
'S mo cho-aoisean rinn falbh mar che
A dh' fhuadaichear le gaoth nam beann.

O sln le comunn caomh mo ghaoil
A chuireadh faoilt am chridhe bochd!
Mo chreach chan 'eil iad air an t-saogh'l
A dheanadh aobhach mise 'nochd.

Ach tha iad be an dthaich chin
An Tir-na-Grin, gun oidhch' a chaoidh,
'S coinnichidh sinn a rs a chil'
Gun sil fo dhur, gun chridh' a' caoidh.

C' ar-son a bhithinn brnach, bochd,
A' caoidh fo sprochd an so leam fhin?
Do shil, a Dh, tha orms' an nochd,
Fo dheraidheachd an dthaich chin.

Cha bhi mi 'caoidh, cha toir mi gill;
Fo thaic do sgith gun iarr mi tmh;
Do thoil-sa danar leam, a Dh,
Ga, m' strochdadh fhin a chaoidh fo d' limh.
Cailean
Am Marcair Dubh
Is i a' Ghidhlig Cnan mo Dhthcha.

URL: http://www.gaeldesign.com/colinmark