Print

Print


Lorraine

D dreach a tha na h-oileanaich airson ionnsachadh ?

'Se tidsear a th'annam, ann an colaisde, ach chan e teicneolas fiosrachaidh
an cuspair a th' agam ('s e cian-conaltradh [telecomms] an cuspair a th'
agam agus bi mi a' danamh crsaichean air lon-obair).  Ach bi mi
a'cleachdadh coimpiutair a h-uile latha agus tha trr stuth teagaisg agam.

Bhiodh idh agam ann an clas a' ruith fad latha no dh - a' crochadh air d
dreach a tha sibh an dil fhaighinn agus ma tha mi smaointinn gum faod mi a
bhith gu feum..

Tha mi gu bhith air crsa ann an Lunnainn an ath sheachdain ach 's urrainn
dhomh an seladh e-mail seo a chleachadh nuair a tha mi air falbh.

Air neo, seo seladh eile a th' agam aig an taigh:-

[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>

Ma gheibh sibh neach eile - tha sin ceart gu ler leams'

drachdan

Sen

-----Original Message-----
From: Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann
[mailto:[log in to unmask]]On Behalf Of Lorraine MacDonald
Sent: Thursday, June 28, 2001 11:56
To: [log in to unmask]
Subject: buth-obrach ann an ArainnTha Proiseact Taigh Arainn a' sireadh neach-teagaisg airson buth-obrach ann
an teicneolas fiosrachaidh. Bidh an clas gu math beag, (sianar, chanainn)
agus tha duil againn gum bi e tro mheadhan na Gaidhlig. Chan eil na
h-oileanaich gle eolach idir air choimpuitearan - se luchd-toiseachaidh a
th' annta.

's docha gum bi idh aig cuideigin tighinn airson da latha as t-samhradh?
Faodaidh sinn aite-fuirich, cosgais-siubhal agus tuarasdal paigheadh. Airson
tuilleadh fiosrachaidh cuiribh teachdaireachd thugam, neo fonaibh thugam
air: (01770) 302532

Mile taing. Leis gach deagh dhurachd,

Lorraine NicDhomhnaill
Proiseact Taigh Arainn