Print

Print


Axel a charaid,

> cuidichibh mi ! Tha faclan air tr oran Gidhlig a dhith orm,
> agus is e sin "A Ribhinn Og, 'eil Cuimhne agad ?", is "Teann a nall"
> agus "Cnan nan Gidheal".

Tha iad uile san "Strdta Fiosrachaidh" aig:

   http://db.svtc.org.uk/grdb/grdmain.htm

Dan rannsachadh airson "ribhinn", "teann", "cnan" agus ch thu
iad fo na h-reamhan a leanas: 447, 98, 189

Tha an Strdta Fiosrachaidh a' fs nas fherr fad an t-siubhail.

Le deagh dhrachd,
Caoimhn