Print

Print


Seadh, tha sibh ceart, a Bhrian. Anns a' Chuimridh tha taghadh againn.
Faodidh sinn foirm Chuimris neo te\ Bheurla a li\onadh. A reir lagh a'
Cha\nan Chuimris, feumidh a Ughdaras a' Chunntas Sluaigh (mar bhuidheann
phoblach) sgeama ca\nan fhaighinn, agus tha mi cinnteach gu bheil an sgeama
seo ag radh gu bheil coir againn foirm Chuimris a li\onadh. Cha mho\r nach
eil e do chreidsinn dhomh nach eil an aon rud a' tachairt ann an Alba.

Ruairidh Francis

-----Original Message-----
From: Brian McLaughlin [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 05 April 2001 18:17
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Bileag a' Chunntas Sluaigh


*INTERNET E-MAIL*

Alasdair,     Fhuair mi leth-bhreac den bhileag agus their e gu
FEUMAR an leth-bhreac Beurla a li/onadh a-steach, de re/ir
an lagh. Chan eil an leagan Ga\idhlig ach airson eolais !
An amhlaidh an sgeul sa Chuimrigh ? Cha do chuala mi sgeul
air leth-bhreac Gaedhilge an ann Ceann a' Tuath na hEireann.
Brian MacL.


On Wed, 28 Mar 2001 20:48:25 +0100 Alasdair MacCaluim wrote:

> From: Alasdair MacCaluim <[log in to unmask]>
> Date: Wed, 28 Mar 2001 20:48:25 +0100
> Subject: Bileag a' Chunntas Sluaigh
> To: [log in to unmask]
>
> A chairdean,
>
> Tha lethbhreac den bhileig fhiosrachaidh mun chunntas
sluaigh agus foirm a'
> chunntais sluaigh rim faighinn sa Ghaidhlig. Ged a tha
bileag fhiosrachaidh
> agus foirm Gaidhlig rim faighinn, chan eil muinntir a
chunntais sluaigh air
> moran sanasachd a dheanamh mun deidhinn agus mar sin, tha
e air leth
> cudromach gun sgriobh torr dhaoine a-steach ag iarraidh
lethbhreac Gaidhlig
> den fhoirm agus den bhileig gus sealltainn dhaibh gu bheil
iarrtas ann.
>
>
> Seo an seoladh:
>
> [log in to unmask]
>
> le deagh dhurachd,
>
>
> Alasdair MacCaluim


--
**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. Any views or opinions are solely those of the
author and do not necessarily represent those of the Woodland
Trust. If you have received this email in error please notify
[log in to unmask]

The Woodland Trust. Registered Charity No. 294344. A non-profit
making company limited by guarantee. Registered in England
No. 1982873 Registered Office: Autumn Park, Dysart Road,
Grantham, Lincs. NG31 6LL.
www.woodland-trust.org.uk
**********************************************************************