Print

Print


Alasdair,          Fhuair mi leth-bhreac den bhileag agus their e gu
FEUMAR an leth-bhreac Beurla a li/onadh a-steach, de re/ir
an lagh. Chan eil an leagan Ga\idhlig ach airson eolais !
An amhlaidh an sgeul sa Chuimrigh ? Cha do chuala mi sgeul
air leth-bhreac Gaedhilge an ann Ceann a' Tuath na hEireann.
Brian MacL.


On Wed, 28 Mar 2001 20:48:25 +0100 Alasdair MacCaluim wrote:

> From: Alasdair MacCaluim <[log in to unmask]>
> Date: Wed, 28 Mar 2001 20:48:25 +0100
> Subject: Bileag a' Chunntas Sluaigh
> To: [log in to unmask]
>
> A chairdean,
>
> Tha lethbhreac den bhileig fhiosrachaidh mun chunntas
sluaigh agus foirm a'
> chunntais sluaigh rim faighinn sa Ghaidhlig. Ged a tha
bileag fhiosrachaidh
> agus foirm Gaidhlig rim faighinn, chan eil muinntir a
chunntais sluaigh air
> moran sanasachd a dheanamh mun deidhinn agus mar sin, tha
e air leth
> cudromach gun sgriobh torr dhaoine a-steach ag iarraidh
lethbhreac Gaidhlig
> den fhoirm agus den bhileig gus sealltainn dhaibh gu bheil
iarrtas ann.
>
>
> Seo an seoladh:
>
> [log in to unmask]
>
> le deagh dhurachd,
>
>
> Alasdair MacCaluim