Print

Print


Sgrobh Donnchadh:

agus cha d'fhg iad an strc as:
go haisiog a ndnscithe (< donsciath)
"dlleacht gan don-athair"


Tapadh leibh, a Dhonnchaidh, air son nan eisimpleirean. Tha mi a' creidsinn
gum bheil sibh ceart agus tha eisimpleirean gu ler againn ann an Dwelly,
cuideachd, far am bheil an src ann fhathast ann am faclan fillte (compound
words), mar a bhiodh sinn an dil, m.e.:

donadair, don-airm, don-ite, don-chainnt, don-fheachd, don-long-phort
7c.

Leis na molaidhean litreachaidh ra (CALG 1998) tha sinn a' sgrobhadh
faclan fillte a-nis cmhla ri chile agus a' cumail nan srcan, coltach ris
na h-ireannaich. Mar sin, gheibheamaid a-nis:

donairm, donchainnt, donfheachd 7c.

Agus le don-nasg, gheibheamaid donnasg, ach gun teagamh leis an t-src
ann. As aonais an t-sric, bhiodh facal eile againn le freumhelas
(etymology) agus fuaimneachadh eile.

Dibhidh Dhibhid.