Print

Print


Sgrobh Ridseard:

> Bha e duilich cluinntinn air RnG an latha roimhe mu bhs Chrsdean cir. Tha
> a' Ghidhlig air sar dhuine eile a chall.

Abair sin.

Grs D air a anam.

Caoimhn