Print

Print


Thuirt Dibhidh:

> Mar eisimpleir, cha bhiodh e feumail am facal 'eadar-lon' a chleachdadh
> leis na fileantaich san sgre agam fhn.

Chan ann mar sin a tha e ann an Alba, a Dhibhidh.  Tha thu gl
cheart a thaobh "registers", ach 's e "Eadar-lon" an aon fhacal
r a tha aig a h-uile neach, idir shean is g, fhileantaich is
luchd-tiseachadh.  Mur a bheil am facal "Eadar-lon" aca, cha
bhi e gu mran feum bhith a' bruidhinn riutha mun "Internet" nas
motha.

Chan chreid mi gu bheil facal r eile a thinig a-steach cho luath
dhan Ghidhlig.  Tha e raid, oir is e dreach "Internet"
na Beurla a th'aig a' chuid as motha de na cnain.

Caoimhn