Print

Print


Thuirt Ridseard:

> 1. D an gnth teachdail (future tense) air 'fuirich'. An canadh sibh
> 'fuiridh mi' neo 'fuirichidh mi' air neo an d chuid?

"Fuirichidh mi"

> 2. Agus d mu dheidhinn 'I would stay'? 'Dh' fhuirinn' neo 'dh'
> fhuirichinn'?

"Dh'fhuirichinn"

> 3. Chuala mi "ma thogras tu" tric gu ler. An canadh tu "ma thogras mi",
> "nan togradh tu" agus "nan tograinn"?
> m.e "Thid mi ann ma thogras mi" (I'll go if I want to)

Ceart gu leor.  ("I'll go if it suits me")

> Dheidhinn ann nan tograinn" (I'd go if I wanted to)

"Rachainn ann nam bu mhian leam."

Siud na rudan a chanainn-se co-dhiubh - ach 's docha nach eil iad
ceart.

Caoimhin