LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: -i/n agus -eag
From: Brian McLaughlin <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 23 Apr 1999 10:23:20 BST
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (56 lines)


On Thu, 22 Apr 1999 23:29:54 GMT Ciara/n O/ Duibhi/n
wrote:

> From: Ciara/n O/ Duibhi/n
<[log in to unmask]>
> Date: Thu, 22 Apr 1999 23:29:54 GMT
> Subject: Re: -i/n agus -eag
> To: [log in to unmask]
>
> Scríobh Donncha:
> > Beainín agus beanag? Tá an péire sin ann, ar aon
nós.
> > Is iontach an rud é chomh dílis agus a bhíonn "-óg"
> > agus "-ag" dá chéile de ghnáth:
>
> > cuileog - cuileag
> > duilleog - duilleag
> > péisteog - béisteag nó biastag
> > eireog  - eireag
> > fuinneog - uinneag
> > scológ  - sgalag
> > etc.
>
> Se liosd intinneach a tha sin. Se am facal eile air
an robh mi féin a'
> smaoineachadh:
> pisín - piseag
>
> Ciarán Ó Duibhín

 Saoilidh me/ gur rud doiligh eadar-dhealughadh
daingean a dhe/anamh eadar Gaedhilg agus Ga\idhlig
annseo, mar is da/ no/s den rud cheudna "-og" agus
"-ag".
 Ta/ 'cailin' fhe/in ann an Leodhas, ach cibe/ air bith
smaoitigh me/ air an da/ liosta seo:

   Eireannach           Albannach
 clibi/n, clibeog         clibean, cliobag
 poiti/n              poiteag
 sibi/n              sibean ?
 bea/rna/n             bea\rnag
 su/ili/n, su/ileog        su\ileag
 cluaisi/n             cluasag
 la/imhi/n             la\mhag
 circi/n              cearcag
 caiti/n, caiteog (Antr)      caiteag,caitean

 saoilidh me/ gur minig a bhi/os a leithid:
 coini/n              coinean
 cru/isgi/n             cruisgean
agus go mbeadh Gaedhilg Uladh a' dol leis an no/s
Albannach i.e. "n" leathan.
 Cha rabh me/ riamh cinnteach caide/ chomh dileas,
duthchasach is a bhi/ an "-i/n" in dTi/r Chonaill.
Brian MacL.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager