LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Eadar dha thir agus Reamonn MacIain (alias 98059912) a' gearan.
From: Brian McLaughlin <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 29 Apr 1999 16:33:32 BST
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (24 lines)


 Cha bhi mi, mar is a\bhaist, a' sgri/obhadh Gaedhilg
Eireannach dhan liosd seo. Ach air uairibh, nuair a
bhi/os mi a' cur teachdaireachd ghoirid gu G-L, cuiridh
mi co\ip ionnsair Ga\idhlig-A, ma\'s aobhar intinneach
dhan luchd leughaidh e, agus ma\ mheasas mi gum bheil e
ion-tuigse gun dragh do neach comasach sa Gha\idhlig.

 Taisbeanaidh sin cuideachd, chomh dluth is a tha an
da\ ca\nain ri che/ile. Tha a bharrachd ann an cumanta
aca na\ mar a chreideas mo\ran daoine : e.g.
"go rabh maith agat" an Eirinn agus "gu robh math agad"
ann an Ile.

 Bha an deasbud seo againn gu minig roimhe, agus tha mi
a' creidsinn gun do ghlac a' mho\r-chuid ris nach
urrainn dhuinn bhith teoranta gu Ga\idhlig bhacaich
os rud e gum bheil luchd ionnsachaidh air an liosd.
Nach eil liosd eile ann dhaibh, co\-dhiu\bh ?

  Eadar dha sgeul, bithidh cu\rsa Gaedhilge do na
h-Albannaich troimh mheadhon na Ga\idhlig, againn
arithist am bliadhna ann an Eirinn.Coimheadaibh an
spa\s seo !!!
Brian MacLochlainn

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager