LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: seimheachadh
From: Brian McLaughlin <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 25 Sep 1998 10:33:57 BST
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (18 lines)


Sgri/obh Gary:
>An urrainn do neach sam bith na beartan seo a dhearbhadh no a
>dhi¨ltadh?

>1.  Bithidh feadhainn a' seimheachadh an 'f' an deidh "nach" ach tha
>feadhainn eile ann nach bi:  m.e.  "Nach fan thu anseo?" no "Nach fhan
>thu anseo?"; "Nach faca tu sin?" no "Nach fhaca tu sin?"
  Tha mi ' creidsinn gur no\s cainnte a tha ann an "nach fhaic", "nach fhaca" etc
  Mar an ceudna le "nach eil"  (nach fheil)
>2.  Bithidh feadhainn a' seimheachadh am facal "tu" an deidh '-idh' 'san
>trath teachdail, ach tha feadhainn eile ann nach bi:  m.e. "Seinnidh tu
>a-maireach" no "Seinnidh thu a-maireach"; "Cluinnidh tu am fuaim" no
>"Cluinnidh thu am fuaim".
  De re/ir an riaghal "dntls" cha bu cho/ir se/imheachadh a chur air "t"
 in de/idh "d", fiu/ d se/imhichte (dh).
  cf Gaedhilg Uladh far an abrar "dhe/anad se/" sa mhodh choingheallach
 gidh gur sgri/obhar "dhe/anadh se/"     (s in de/idh d)
Brian MacL

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager