LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for CELTIC-L Archives


CELTIC-L Archives

CELTIC-L Archives


CELTIC-L@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

CELTIC-L Home

CELTIC-L Home

CELTIC-L September 1998

CELTIC-L September 1998

Subject:

Gaelic: Reading Seven (accented)

From:

Neil McEwan <[log in to unmask]>

Reply-To:

Neil McEwan <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 8 Sep 1998 06:34:37 -0300

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (140 lines)

Reading no. 7


     A waulking song is one that is traditionally sung to the rhythm of
the fulling of cloth. “Waulking” is an old Scots word for “fulling”; the
Gaelic term is “luadh”, and the songs are “òrain luaidh”. Such songs were
originally composed and sung almost exclusively by women, but in time they
came to be sung by men as well. This was especially true in Cape Breton,
where the “milling frolic” -- a mixed gathering where cloth is fulled and
waulking songs are sung -- has been an important Gaelic cultural institution
to this day.

     A waulking song normally alternates between a chorus that is sung by
everybody and the verses, which are sung by a leader alone. The constant
beating of the cloth on the table keeps time throughout. The chorus itself
often incorporates distinctive “vocables”, meaningless syllables used to
complete the rhythm; examples of common vocables are “ho ro”, “och hò rinn
ò”, “o hu o hi” etc. For those with access to Real Audio, the site at
http://www.pearl.arts.ed.ac.uk/index.html has a recording of a waulking
song called “O Na Filibhig” (you have to click on “Tocher” to reach the
collection).

     There are two examples given in this reading: “Far an Laidh Thu Nighneag
an Nochd” is from the North Shore of Cape Breton, and is the lament of a
young man prevented from emigrating to Cape Breton with his sweetheart;
“A’ Mhórag ‘S na Horo Ghealaidh” is a Scottish song composed by the eminent
Gaelic poet Alasdair MacMhaighstir Alasdair, and despite being in the form
of a love song is believed to be about Bonnie Prince Charlie, whose code-
name was “Mórag” when he went into hiding after Culloden.Far an Laigh Thu, Nighneag, A Nochd
-----------------------------------


[Chorus:]
Far an laigh thu, nighneag, a nochd     (nighneag [f.], “sweetheart”)
Far an laigh thu, nighneag;
Far an laigh thu, luaidh mo chridhe,     (luaidh [m.], “beloved”)
‘S truagh nach robh mi-fhéin ann.       (truagh, “sad, wretched”)


[Verses:]

Tha ‘ghaoth a séideadh oirnn o’n deas,    (séid, “blow”)
Tha mise deas gu seòladh;           (deas, “south; ready”)
‘S nam biodh tu leam air bhàrr nan stuadh,  (seòl, “sail”)
A luaidh, cha bhithinn brònach.        (stuadh [f.], “large wave”)‘S truagh a Rìgh, nach mi bha thall      (truagh, “miserable, wretched”)
Air bhàrr nan tonn a’ dhìreadh;        (a’ dìreadh, “ascending”)
Bhithinn sìnte ri mo luaidh          (sìnte, “stretched out”)
Air druim a’ chuain gum biodh sinn.      (druim [m.], “back, ridge”)
                                                     (cuan [m.], “ocean”)
Bha mi latha siubhal na coille,       (a’ siubhal, “travelling”)
Chuala mi guth smeòrach;           (guth [m.], “voice”)
‘S dùil leam gur e bh’ann mo leannan     (smeòrach [f.], “thrush”)
‘S i ri gabhail òran.

Bha mi latha siubhal na mòine,        (mòine [f.], “bog, moss”)
Cruinneachadh ‘s a sgaoladh;         (a’ cruinneachadh, “gathering”)
‘S mìle marbhaisg air an dròbhair,          (a’ sgaoladh, “scattering”)
A thug oirnn a mì-chliù.               (marbhaisg [m.], “death shroud”)
                                                    (dròbhair [m.], “cattle-dealer”)
Chan eil iosal ‘s chan eil uasal,          (mì-chliù [f.], “disgrace”)
Tuathanach no cìbeir,           (iosal, “humble”)
Nach toir greis a’ dèanamh suas        (tuathanach [m.], “tenant
farmer”)
Ri bean a’ chuailean rìomhaich.       (cìbeir [m.], “shepherd”)
                                                     (thoir greis, “take a while")
Thug mi sgìl dhut ‘s thug mi sgoil dhut,       (cuailean [m.], “curly hair”)
Gu leughadh tu ‘m Bìoball;             (rìomhach, “handsome, splendid”)
‘S math a’ chàradh tu mo léine,       (sgìl [m.], “skill, knowledge”)
Cha robh greim a dhith oirre.        (am Bìoball [m.], “the Bible”)
                                                     (a’ càradh, “mending”)
Cha robh fiodhull ‘s cha robh òrain,     (greim [m.], “stitch”)
Cha robh ceòl na pìoba;           (fiodhull [f.], “fiddle”)
Cha robh nì ach nighneag òg
Thug bròn an diugh air m’inntinn.          (inntinn [f.], “mind”)A’ Mhórag ‘S na Horo Ghealaidh


[Chorus:]
‘S o hi thog i ho,
A’ Mhórag ‘s na horo Ghealaidh,
O hi thog i ho.


[Verses:]

A’ Mhórag bheag a’ chùil dualaich,       (cùl [m.], “hair”)
‘S tric a luaidh a tighinn air m’aire. (dualach, “braided”)
                                                (tric, “often”)
A’ Mhórag bheag a’ chùil rìomhaich,   (aire [f.], “attention”)
Dheanainnsa do chìr a’ cheannach.        (cìr [f.], “comb”)

Mi air chùl nam beanntan àrda,      (cùl [m.], “the back”)
Cha chluinn mo mhàthar mo ghearain.   (gearan [m.], “complaint, lament”)

Mis’ a muigh air luing ‘seòlaidh,    (luing [ds] long [f.], “ship”)
‘S mi gun dòigh air tighinn gu baile.  (a’ seòladh, “sailing”)
                                                (dòigh [f.], “way, means”)
‘N cuimhne leat an oidhch’ a bha sinn
‘Sa luing bhàn air bhàrr na mara.    (mara [gs] muir [f.], “sea”)

An oidhch’ ud a chaidh ur fuadach,
‘S a chaidh an cuan oirnn na dheannaibh. (‘na dheann, “at full speed”)

‘Nuair a gheibh tu mach a dh’fhiadhach, (fiadhach [m.], “deer hunt”)
Bu throm do thriall bho’n a’ bhaile.   (triall [m.], “journey”)

Le d’ghunna leithe, ‘s le d’fhùdar,   (gunna [f.], “gun”)
Le gille, le d’chù na dheannaibh.        (fùdar [m.], “gun-powder”)

Leigeadh tu ‘n damh donn a’ bhùirean,  (bùirean [f.], “bellowing”)
An t-fhuil a chuireadh tu air aineol.  (fuil [m.], “blood”)

Leigeadh tu ‘n damh air a chliathaich,  (cliathaich [f.], “the side”)
Air leacannan sios nam beannaibh.        (leacann [f.], “slope”)

Cha leiginn thu chrò nan caoraich        (crò [f.], “blood”)
Air eagal d’aodach a shalach.     (aodach [m.], “clothes”)
                                                (salaich, “dirty, soil”)
Cha leiginn thu chrò nan gobhar,        (gobhar [f.], “goat”)
Na bhleoghainn a chruidh a’s t-Earrach. (a’ bleoghan, “milking”)
                                                (cruidh [gs] crodh [m.], “cattle”)
                                                (an t-Earrach [m.], “Spring”)


    Next reading: articles on the traditional Gaelic beliefs and practices
surrounding plants.

--

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

January 2019
December 2018
September 2018
March 2018
January 2018
December 2017
March 2017
February 2017
January 2017
November 2016
August 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
March 2015
February 2015
December 2014
November 2014
October 2014
August 2014
June 2014
May 2014
February 2014
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
June 1992
May 1992
April 1992
March 1992
February 1992
January 1992
December 1991
November 1991
October 1991
September 1991
August 1991
July 1991
June 1991
May 1991

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager