LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-B
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Mrs. Brown II
From: Gary Ingle <[log in to unmask]>
Reply-To:Gary Ingle <[log in to unmask]>
Date:Wed, 12 Aug 1998 11:55:20 -0700
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (49 lines)


On Wed, 12 Aug 1998, Deborah White wrote:

> A Ghary,
>
> > Well, agus ciamar a tha a h-uile duine leatsa, a Ghobnait, rud mo
> > chridhe?  D do chir an latha an-diugh?
>
> D do chor-sa, a ghridh? ("rud mo chridhe"? :-))  Leis an fhrinn innseadh,
> "there ain't no cure for the summertime blues!"

Mur eil daoine eile 'gam thuigsinn, b'e fealla-dha\ no dha\ a sgri\obh
mi:  "ru\n (no rud) mo chridhe"; "de/ do chor (no cho\ir)".

In case anyone's confused by the above, there are puns lurking.

> > An Taibhs
> > Dun Ord, a tha 'sa chorran CA, lamh a' chorrain am Baja -- am faic
> > sibh an dealbh?
> >
> > (and if anyone can make sense out of that, he/she knows way too much :-)
>
> Uill, tha mi a' fuireach ann an Alta, CA, mar sin chan eil fhios agam air na
> rudan seo.  A bheil thusa ro thrang cuideachd? :-)
>
> Gobnait

'S docha nach eil mi cho trang 's bu cho\ir dhomh...

'Nuair a bha mi anns an arm (fad dha\ mhi\os gu leth, cha mho/r!)
shuidhicheadh anns an Du\n Ord mi, ach bha ('s tha) cron cna\mha ann an
uileann agam 's bha mi "off duty pending discharge".  Thachair seo o
chionn fhada, anns na bliadhnachan "tri-ficheadamh".  Uill co-dhiubh a
chionn 's nach robh duty agam bha mi 'nam sgalag anns an orderly room.
Chuireadh am far-ainm "Taibhs" orm a chionn 's gum b'urrainn dhomh
coiseachadh gun fuaim 's bro\gan-comhraig air mo chasan.

A thaobh an uird 's a chorrain, 's docha gun do chaidh mise as mo chiall
cuideachd...ach smaoinich mi fon cruth-corrain de California, agus Baja
mar lamh air.

[When I was stationed at Fort Ord, CA, pending a medical discharge in
the 60's, I acted as a "gofer" in the orderly room.  I was given the
nickname "Spook" for my ability to walk silently in combat boots.]

[As for the puns about Fort Ord and CA, "ord" is "hammer" and CA is
sorta sickle-shaped with Baja like a handle on it.  No apologies, I'm
not contrite!]

Taibhs

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-B Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager