LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for WELSH-L Archives


WELSH-L Archives

WELSH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave WELSH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: collfarn am chwerthin
From: Bysedd <[log in to unmask]>
Reply-To:WELSH Language Bulletin Board <[log in to unmask]>
Date:Mon, 11 May 1998 21:38:50 EDT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (64 lines)


     Annwyl Gyfeillion y Welsh-L, Ddysgwyr, Athrawon, Gipglywedwyr achlysurol,
Bawb sydd  diddordeb yn yr iaith Gymraeg ac yn enwedig chi a'i cara,
  Mi ryfyg yr hen wraig wledig hon geisio gwrandawiad gennych er mwyn rhoi
achos bach distadl ger eich bron - a chyda lwc, faint bynnag o adloniant sydd
ynddo iw gynnig.
  Dyma un mae rhai hen-ffasiwn yn ein plith yn hoff o alwn "ymladd cathod" a
chan y sbardunwyd hin y lle cyntaf gan sylwadau ar ein cadwyn gyfathrebiaeth
ardderchog y Welsh-L, dydy hi ond yn deg i mi eich gwahodd chithau hefyd i
fynegi barn. Ein heiddo ni i gyd ydy popeth cysylltiedig  negeseuon cyhoeddus
dros y Welsh-L. Os myn yr un ohonom ymateb, a dadlau, neu glodfori neu ddwrdio
o achos peth a anfonais i dros y Welsh-L, maen ddyletswydd arnaf i rannu beth
bynnag a dderbynnais yn ei gylch i chi i gyd hefyd a gweld beth rydych
chithaun ei feddwl amdano.
  Mewn ymateb sorllyd i hyn o linell a sgrifennais i, dros y Welsh-L, at hogyn
nad ydy hanner mor fregus ac anwybodus ag y maer achwynnwraig yn tybio:
<< Rwyn falch o weld fod ein snecyn o hyd gyda ni in diddanu ni efo rhagor o
ddatganiadau hanner pan>>
roedd o hefyd. Rhywbeth fel yna ddywedais i.
  Mi dderbynnais heddiw, yr achwyn canlynol:

From:   [log in to unmask]
<< Dw i'n ysgrifennu i ofyn i chi beidio a+ bod mor goeglyd pan fydd pobl
eraill yn gwneud camgymeriadau neu ddweud rhywbeth nad ydych chi'n
cytuno ag ef ar WELSH-L. Mi wn i nad ydych chi'n bwriadu brifo neb, ond
mae'ch sylwau'n creu awyrglych anghysurus a fydd yn sicr o atal rhai
rhag bostio i'r rhestr rhag ofn cael tipyn o'ch "digrifwch". Dydy neb yn
hoffi neu ddeall coegni ac does neb sy'n hoff o fod ar ben derbynnol
sarhadau, hyd yn oed sarhadau a fwriadir bod yn "hwyl".>>

Mi anfonais ateb ati hi, wrth gwrs:

"Ydych chi'n siwr mai "ar ben derbynnol sarhadau" roeddech chi'n bwriadu ei
ddweud? 'Sarhad' ydy dan-amcangyfrif galluoedd dealltwriaeth y bobl sy'n
postio i'r fath raddau a phenodi eich hun mewn safle i benderfynu drostyn nhw
i gyd pa beth mae'n nhw'n medru ei ddeall a pha beth na fedran nhw! Efallai
eich bod newydd ddwad i'r Welsh-L ac dydych chi ddim wedi sylweddoli eto ein
bod ni i gyd yn gwybod at bwy rydyn ni'n sgrifennu? A chredwch chi fi, mae'r
'snecyn' o Gymro Cymraeg yng Nghymru roeddwn i'n sgrifennu ato yn gwybod yn
berffaith dda beth mae o'n ei wneud yn yr iaith ac yn cyflwyno ei heriau i
synnwyr a threfn i ni'n rheolaidd yn unswydd i ennyn ymateb gennym.
  Dydw i ddim am ei siomi am ddim ond oherwydd ei bod yn well gan un allan o
gant o bobl gwyno a gwgu na gwenu. Does ar y rhan fwyaf o bobl a welais i yn
fy myw, hyd yn oed ar y Welsh-L, ddim cymaint o ofn dogn o synnwyr digrifwch
ag y sydd gennych chithau, ac heblaw amdanoch chi, does neb wedi sgrifennu er
mwyn cwyno arnaf amdano chwaith. Yn hytrach, mae nifer go dda ohonom yn galw
am ragor. Mi ddyfalaf nad ydych wedi cael fawr lwyddiant yn dysgu Cymraeg i'r
ifainc os mynnwch ddiwygio'ch gwersi bob tro ar wedd dwyster wyneb hir,
llefain a rhincian dannedd. Os ydy cyn lleied o 'hwyl' ag a welsoch cyn belled
yn peri 'anghysur' i chi, hwyrach fod gennych ryw broblem bersonol nad oes a'i
gwnelo ddim byd ag ysbarduno - ai peidio - defnydd helaethach o'r iaith
Gymraeg.
Disgynnwch oddi ar eich ceffyl tal, Miss, a thynnu eich crafangau'n l."

  Pe bai hwn yn ddysgwr/wraig diffuant, mi fuaswn in fwynach o lawer yn
ymateb, ond pan fydd un yn gwisgo diwyg ac osgo prifathro er mwyn cyfyngu
amrywiaeth a rhyddid barn, mae o/hi yn gofyn am law lymach . Nid gwerslyfr
sych diflas a hwnnwn unig maer Welsh-L i fod ond yn hytrach, gyfle i bob
dysgwr/wraig yn ein plith ledu adenydd yn yr iaith Gymraeg - am y tro cyntaf
erioed i rai ohonom. Boed hyn yn ystyriaeth ir sawl a fyn ddweud beth sydd
orau i bawb arall. Ni waeth inni heb  mynd ir trafferth o geisio gwerthur
cyfryw gysyniad unbenaethol i bobl gwlad rydd.
 Drosodd atoch chi, Gyfeillion. Rwyn digwydd credu fod yn eich plith chi
amrywiaeth ddiderfyn o ffyrdd o wneud pethau, gan gynnwys dysgu Cymraeg a bod
lle i bob un ohonynt ac i bob un ohonom ni. Ann

Back to: Top of Message | Previous Page | Main WELSH-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager