LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A  March 1998

GAIDHLIG-A March 1998

Subject:

Aithne na nGaedheal post mortem (but not dead)

From:

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Mon, 30 Mar 1998 12:07:20 GMT

Content-Type:

TEXT/PLAIN

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (53 lines)

Bha/ deireadh seachtaine go math bri/oghmhar, intinneach <suimeamhail>
ann. Chord <thaitin> na h-aithisgean uilig go mo/r liom. Bha/ na daoine a thug
seachad iad go math eo/lach air a ngno/thach agus ba <bu> taitneach an rud
tachairt <tarlamhaint> leis an oiread sin daoine cliu/teach in saoghal na Gaedhilge
<Ga\idhlig>.
  Is e/ seo an tslighe air aghaidh <adhart> imo bharamhail <bheachd>-sa, aithne
a chur air a che/ile go pearsanta, agus na fadhbanna <duilgheadasan> a
spi/onadh go h-ionraic agus go fosgailte. Tho/g sin mo chroidhe go mo/r
go rabh gach duine chomh ionraic sin.
 Ta/ se/ soilleir anois go bhfeil na h-Albannaigh pi/os math chun toisigh
air na h-Eireannaigh fhad is a bhoineas le anailis a dhe/anamh air a mhe/ad
a ta/ le de/anamh, agus le a/ireamhaidheacht a dhe/anamh air li/onmhaireacht
na ndaoine a ta/ ann le cuideachadh. Thaisbean siad du/inn chomh
tabhachtach <cudtromach> is a ta/  coinneail <cumail> a' Ghaedhilg neodrach
agus trans-pha/irtidhe in saoghal na polaiteachta <nam polaitics>.
 Chan fheil daoine go leor ann fa/ la/thair <an dra/sda> a bhruidhneas an da/ chanamhaint
<dual-chainnt> chun chomh-dha/il a chur air bun gan <gun> Beurla. Ach is e/ an
tslighe air aghaidh <adhart> an teanga eile a fhoghlam <ionnsachadh>. Sin do/igh
fiadhach math le do chuid focloireacta a leathnachadh in do chanamhaint fhe/in !
Anois, nuair nach fheil na h-Eireannaigh a' leughadh 'Maire' <Seumas MacGrianna>
sa tsean litreachadh, ta/ siad a' cailleadh cuid mho/r focal a ta/ ann sa Gha/idhlig
Albannach, agus ta/  siad teorannta go 'remedial subset' de shaibhreas na teangan.
  Bha/ i/ongantas orm go rabh na h-Albannaigh uilg ag to/gail Gaedhilg
Chonamara. Ta/ rathad astoigh fada fada ni/os <nas> giorra aca troimh
Ghaedhilg Uladh ach na meadhonan a bhith aca. Ta/ a' ghramadach
<gramar> mar an cheudna agus na bri/athra <gni/omhairean> air beagan
co-ionnan leis a' Gha/idhlig.
 Mar sin ba cho/ir du/inn bhith a' cur dian-chu/rsaichean air faghail
<faighinn> in mBeul Feirsde no/ in Glaschu/ no/ in Du/n Eidinn do na
h-Albannaigh, agus iarraidh air CLI cu/rsaichean da leithid a reachtail
<ste/idheachadh> in mBeul Feirsde no/ in Sro/n Reamhar.
  Bha/ beagan ago/ide ann in Eirinn mar gheall air na h-aithisgean
bhith ann sa Bheurla. Cha rabh slighe ma gcuairt <mun cuairt> air sin
fa/ la/thair  <an dra/sda>. B' e/ an rud a ba suntasaighe <suntasaiche> go
dta/inig a chuid a ba mho/  <a bu mhotha> den ghearan o/ dhaoine
nach labharann <bruidheann> Ga\idhlig na h-Albann idir. Sheas duine
amha/in suas ag cruinneachadh agus dubhairt se/ <thuirt e/> sa Ghaedhilg
Eireannach go rabh se/ ag iarraidh ceist a chur sa Ghaedhilg. Ghlac bean
na cathrach le sin. Dubhairt <thuirt> si/ nach rabh sin a' cur dragh uirthi <oirre>
idir. Ach goide/ rinne mo dhuine ? Rinne se/ ago/id sa Bheurla go rabh na
h-aithisgean sa Bheurla ! Cha rabh sin a' cur mo/ran earbsa ina argo/int
<argumaid> fhe/in.
 Taobh amuigh de na seisein oifigeamhala, bha/ a h-uile duine, air beagan,
a' bruidheann Gaedhilg no Ga\idhlig eadartha fhe/in ag cibe/ inbhe a rabh siad
air a suaimhneas agus bha/ mise toilichte <sa/sta> an cothrom <faill> a bhith
agam.
 Bha/ cruinneachadh feumail <u/saideach> againn maidin na Saba/ide far nach
rabh Beurla air bith ann. Is fiu/ go mo/r sin a dhe/anamh, agus thaisbean se/ go
bhfeil pi/os math le dol sula mbi/dh co-thuigsinn iomla/n ann, chan amha/in eadar
na h-Eireannaigh agus na h-Albannaigh, ach go h-a/irighthe eadar na h-Ultaigh
agus na Mumhanaigh !
Brian MacL

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
January 2018
October 2017
September 2017
June 2017
November 2016
January 2016
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
August 2013
June 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
February 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
February 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
September 2006
August 2006
June 2006
April 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager